ПАКЛЕНА БУДУЋНОСТ БЕЗ ОБЛАКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

ИНТЕРНЕТ КЛУБ , сектор за Библиотеке, Архиве и Музеје, са сектором за Науку и образовање , до сада је организовао је 3 округла стола о   ОБЛАКУ КУЛТУРЕ   СРБИЈЕ  ( потребама и могућности заживљавања националног CLOUD-a за  институције културе) и ... докле смо стигли ?

1.  Видели смо кога интересује...
2 .Направили демо ПОРТАЛ - BIBLIO CLOUD - www.biblioteke.rs
3. Усагласили закључке и
4. почели са обуком на основу претходних интернационалних искустава , а ту је сада и АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ.
 
Добро је што је и овом конференцијом покренут свеобухватни процес едукације и упознавања што већег броја група заинтересованих за пословање институција културе о принципу Клауда и националном Клауд систему у култури Србије.
Колико је важно образовање – упознавање, важно је и лобирање за коришћење овог система запослених у институцијама културе.
Дигитализација је почела, ради се, траје... Добрих примера безброј... Али шта са дигитализованом грађом – куда – како...Парцијална решења не помажу и уз ојачана ИНФРАСТРУКТУРНА РЕШЕЊА НЕОПХОДАН ЈЕ ОБЛАК КУЛТУРЕ СРБИЈЕ  који ће на улазу имати  НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ КУЛТУРЕ.
 
  • Принцип Клауда, односно коришћења измештене, заједничке инфраструктуре и услуга веома је релевантан за институције културе у Републици Србији и омогућава ефикасно и рационално коришћење ресурса.

 

  • Потребно је да се приликом израде стратегије развоја у области културе дефинише стратешко опредељење за примену принципа Клауда у контексту формирања националног Клауд система у области културе, који би омогућио заједничко коришћење инфраструктуре измештене из институција културе, уз поштовање принципа формирања хетерогеног Клауд система у коме би се измештање инфраструктуре географски вршило и на локације у Републици Србији и у иностранству, уз истовремено обавезно власништво и контролу над бар једном копијом система од стране институција чији је оснивач Влада Републике Србије.

  • Потребно је да се овако исказано стратешко опредељење конкретизује кроз документа министарстава Владе Републике Србије, пре свега Министарства културе и информисања, као и институција културе у Републици Србији.

  • Потребно је да се покрене свеобухватни процес едукације и упознавања што већег броја група заинтересованих за пословање институција културе о принципу Клауда и националном Клауд систему у култури Србије и едукације, упознавања и лобирања за коришћење овог система запослених у институцијама културе.

  • Применом принципа Клауда, и формирањем националног Клауд система културе Србије, могуће је ускладити ниво пружања услуга у систему установа кутлуре у Републици Србији са стварним потребама корисника и надокнадити кашњења која су у неким областима, као што је Веб архивирање, драматична.

  • Потребно је да се реализација националног Клауд система у области културе оствари кроз промишљени и добро планирани процес који ће омогућити ефикасно и рационално коришћење средстава применом релевантних стандарда, пре свега у области информационих и комуникационих технологија, али и других области релевантних за дигитално пословање као што су:
  •                   стандарди за безбедност,
  •                   законске обавезе и
  •                   одредбе из домена ауторских и сродних права,
  •                   скалабилност система...

Да би се ово остварило неопходно је остварити адекватну припрему  институција културе за  коришћење  ОБЛАКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ. 

У том процесу нужно је обезбедити и довољне ресуресе, пре свега у домену људских ресурса, који ће дугорочно бити стављени на располагање за имплементацију и одржавање овог система.